Vedtekter

VEDTEKTER
for
VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

§ 1

FORMÅL: :

Foreningens formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.
Disse formål søkes oppnådd ved blant annet opplysningsvirksomhet om:

– betydningen av å ta vare på den eldre bebyggelse med omgivelser

– betydningen av å opprettholde en god byggeskikk i samsvar med stedets egenart

– restaurering/rehabilitering av eldre bygninger (utvendig bevaring -innvendig modernisering)

– yte bidrag/støtte til bevaring av særskilte bygnings- og miljømessige tiltak.

– forhold som har betydning for helheten ved gjenoppbygging av enkeltbygninger og byområder

– mulighetene for finansiering av restaureringsprosjekter – samt å –

– å samle og katalogisere billedstoff, dokumenter, brev o.l. som kan ha historisk verdi og som kan være til støtte for restaureringsarbeider

– å drive foredragsvirksomhet, kurs og utstillinger

– å samarbeide med kommunale og fylkeskommunale organer og andre om muligheter for bevaring og gjenoppbygging av bygninger og byområder og ved planlegging av fremtidige byggeprosjekter

– ved erverv av hus som bør bevares

– forvalte et fond bestående av midler plassert på sikre bankkonti eller tilsvarende sikker plassering, slik at kun renteavkastningen hvert år kan brukes til fordel for ovenstående formål og eventuell avlønning av arbeidshjelp. Styret forvalter midlene på basis av årlige budsjetter vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet kan vedta bruk av inntil 10% av fondet etter forslag fra styret.

– å arbeide for at reguleringsbestemmelsene for det antikvariske spesialområdet oppfølges og håndheves.

§ 2

MEDLEMSKAP – KONTINGENT:
Som medlemmer opptas enkeltpersoner, humanitære. faglige og økonomiske organisasjoner, institusjoner og bedrifter.
Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Hovedmedlem betaler vanlig års kontingent, hustandsmedlem, pensjonister og studenter betaler halv årskontingent, organisasjoner og bedrifter betaler fem ganger vanlig årskontingent og livsvarige medlemmer betaler tyve ganger vanlig årskontingent. Familie- og bedriftsmedlemskap gir mulighet for maksimum 2 stemmer,

§ 3

STYRET, SAMMENSETNING OG VALG:

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Det velges tre varamedlemmer. Styret skal ha:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Tre øvrige styremedlemer

Lederen ve1ges for ett år. Øvrige styremedlemmer for en periode på to år.
Når det foreligger flere forslag på styremedlemmer, skal valget være skriftlig.

Av styret uttrer tre og fire medlemmer, og en og to varamedlemmer annet hvert år. Det velges hvert år en ekstern revisor, godkjent av Årsmøtet.

Alle medlemmer er valgbare, men de foreslåtte må på forhånd erklære seg villig til å påta seg styrevervet.

§ 4

STYRETS OPPGAVER:

Styret forvalter foreningens midler i samsvar med Årsmøtets – og vedtektenes bestemmelser. Det avgir årsberetning med regnskap i samsvar med Regnskapsloven og Standard for god regnskapsskikk, fremlegger budsjettforslag og arbeidsplan for neste år til Årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll – undertegnet av angjeldende styremedlemmer.

§ 5

ÅRSMØTET:

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal være skriftlig og med 21 dagers varsel til medlemmene.
Årsmøtet behandler årsberetning med regnskap. Styrets budsjettforslag, arbeidsplan for kommende år, andre foreliggende saker og fastsetter kontingent. Eventuelle styrehonorar fastsettes av Årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må leveres styret senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet foretar valg av styre etter innstilling fra valgkomiteen, samt velger valgkomité på tre medlemmer, og revisor, etter innstilling fra styret. Styret velger selv de komiteer som styret trenger til hjelp for sitt arbeide. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede. Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Bare medlemmer som er til stede kan avgi stemme. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når tre styremedlemmer eller 10 av foreningens øvrige medlemmer skriftlig forlanger det. Det er bare den/de saker som foranlediget det ekstraordinære årsmøtet som skal behandles.

 

§ 6

VEDTEKTSENDRINGER:
Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet og med 2/3 f1ertall.
Forslag til endringer i vedtektene må leveres styret minst 14 dager før årsmøtet. .

§ 7

OPPLØSNING:
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av årsmøtet der minst tretti medlemmer er til stede, og med 2/3 flertall. Representerer ikke disse så meget som 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer av foreningen, må beslutningen for å være gyldig, innen 2 måneder, gjentas med minst 2/3 av de avgitte stemmer i et nytt medlemsmøte.
Ved beslutning om oppløsning av foreningen bestemmer årsmøtet hvorledes foreningens midler skal anvendes.

 

Vedtekter for Verneforeningen Gamle Drøbak rettet i henhold til referat fra årsmøtet den 15 mars 1984, og vedtak på ekstraordinært årsmøte 21. April 2004, årsmøte 16.2.05, årsmøte 4.3.2015 og 14.3.2018.

Drøbak 21.3.2018 – Tore Erlandsen

 

 

For «Plakettkomiteen» i Verneforeningen finnes det følgende vedtekter:

PLAKETTKOMITEEN

Statutter

1. Plakettkomiteen består av tre personer valgt på årsmøtet i Verneforeningen
Styret innstiller til valg på medlemmer i komiteen. Medlemmer av styret kan ikke velges til Plakettkomiteen. Komiteen velger selv sin leder

2. Plakettkomiteen har som hovedoppgave hvert år å utdele en plakett til eieren av bygg eller anlegg innenfor ” Reguleringsplan for antikvarisk spesialområde i Drøbak” (Verneplanen) etter Verneplanens intensjoner

3. Plakett kan gis innenfor følgende kategorier
· Nybygg
· Tilbakeføring til opprinnelig utforming
· Tilbygg og/ eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg
· Godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse

4. Komiteen kan velge ikke å gi plakett til noe bygg eller anlegg.

5.. Komiteen må skriftlig begrunne sitt valg av plakettvinner.

6. Kandidater kan foreslås av alle beboere i Frogn kommune.

7. Plakettkomiteen kan selv foreslå kandidater .

8. Forslagene gjennomgås av styret som sender en innstilling på minimum 3 kandidater
til Plakettkomiteen. Styreleder er sekretær for Plakettkomiteen.

9. Plaketten(e) skal utdeles på Verneforeningens årsmøte.

Vedtatt av styret/årsmøtet …………….

VGD.Kriterier for plakettutdeling