Det innkalles til ekstraordinært årsmøte onsdag 28. november 2018 kl 19 på Hospitalet. Styret vil samtidig benytte anledningen til å innby medlemmene til juleavslutnng.

Styret har utarbeidet forslag til nye vedtekter for VGD (Vedlagt). Med referanse til gjeldende vedtekter (§6) kan endringer i foreningens vedtekter bare besluttes av årsmøtet og med 2/3 f1ertall.

Forslag til endringer i foreslåtte vedtekter må leveres styret minst 14 dager før årsmøtet. De sendes som post til Lindtruppbakken 16, 1440 Drøbak eller som e-post til post@verneforeningen.no

Vedtektsendringene er eneste punkt på agendaen. På bakgrunn av diskusjon rundt plakett-komiteens retningslinjer på sist årsmøte har styret i samråd med plakett-komiteen endret disse noe. De nye retningslinjene er lagt ved til orientering.

Etter årsmøtet vil Jan Kåre Øien kåsere rundt tittelen ”Det som har skjedd i Drøbak i 2018” og medlemmene få anledning til uformelt samvær.

Bevertning: Kaffe og sveler.

Vel møtt!

Styret


Redigerte

VEDTEKTER for VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

 • 1

FORMÅL:

Verneforeningen Gamle Drøbak, VGD, er en frivillig organisasjon. VGD`s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen og bevare miljøet som særpreger gamle Drøbak. Foreningens midler skal ivaretas på en sikker måte slik at de ikke forringes. Foreningen skal være talerør for medlemmer og enkeltpersoner uten å ha en rolle som prosjekterende part.  Formålet søkes oppnådd gjennom vurdering og uttalelser i relevante saker som behandles i Frogn Kommune, administrativt og politisk. Samt gjennom aktiviteter, formidling og opplysningsarbeid.

 • 2

VIRKSOMHETER:

 1. Formålet søkes oppnådd ved å:
 • arbeide for vern i Drøbak og i Frogn
 • benytte aktivt vår nabostatus i alle byggesaker i vernesonen Gamle Drøbak
 • arbeide for at reguleringsbestemmelsene for det antikvariske spesialområdet følges opp og håndheves
 • samarbeide med kommunale, fylkeskommunale organer og andre som arbeider med bevaring og gjenoppbygging av bygninger og steders egenart
 • bidra med innspill til arealplanlegginger for å sikre at gammel byggeskikk blir holdt i hevd, videreført som opplevelsesverdier og øke kunnskapsverdien.
 • samle og kategorisere billedstoff, dokumenter, brev o.l., som kan ha historisk verdi, og som kan være til støtte for restaureringsarbeider
 • tilby salg av tidsriktige bygningsmaterialer
 1. Gjennomføre foredrag, kurs og utstillinger ved å formidle:
 • gamle Drøbaks historie til allmennheten i bøker, brosjyrer og internett
 • betydningen av å ta vare på den eldre bebyggelse, god byggeskikk i samsvar med stedets og omgivelsenes egenart
 • betydningen av helheten ved gjenoppbygging av enkeltbygninger og byområder
 • hensynet til eldre bebyggelse ved planlegging av byområder og fremtidige byggeprosjekter
 • hensikten med restaurering/rehabilitering av eldre bygninger (utvendig bevaring -innvendig modernisering)
 1. Foreningen skal forvalte et fond bestående av midler plassert på sikre bankkonti eller tilsvarende sikker plassering. Det er kun årets renteavkastning, som skal brukes til fordel for ovenstående formål og eventuell avlønning av arbeidshjelp. Styret forvalter inntekter og kontingenter på basis av årlige budsjetter vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet skal vedta bruk av inntil 10% av fondet etter forslag fra styret. Foreningen kan:
 • yte bidrag/støtte til bevaring av særskilte bygnings- og miljømessige tiltak
 • finansiere restaureringsprosjekter
 • erverve hus som bør bevares

MEDLEMSKAP – KONTINGENT:

Som medlemmer av Verneforeningen gamle Drøbak opptas enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter.

Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Hovedmedlem betaler vanlig årskontingent. Hustandsmedlem, pensjonister og studenter betaler halv årskontingent. Organisasjoner og bedrifter betaler fem ganger vanlig årskontingent. Familie, organisasjon og bedriftsmedlemskap gir mulighet for maksimum 2 stemmer.

Medlemskapet gjelder fra kontingenten er betalt og til og med førstkommende ordinære årsmøte. Alle betalende medlemmer har stemmerett og mulighet til å stille til styreverv i foreningen. Skylder medlemmet kontingent for mer enn ett år, har medlemmet mistet sin stemmerett og andre rettigheter.

 

 • 4

STYRET, KOMITEER, SAMMENSETNING OG VALG:

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer som velges av Årsmøtet. Det velges tre varamedlemmer.

Styret skal ha:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Tre øvrige styremedlemmer

Lederen velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer for en periode på to år.  Når det foreligger flere forslag på styremedlemmer, skal valget være skriftlig.

Alle medlemmer er valgbare, men de foreslåtte kandidater må på forhånd erklære seg villig til å påta seg styrevervet. Annet hvert år skiftes tre og fire medlemmer og en og to varamedlemmer ut av styret. Hvert år velges det en revisor, og enn valgkomité bestående av 3 medlemmer.

 

 • 5

STYRETS OPPGAVER:

Styret arbeider i samsvar med foreningens formål. Det forvalter foreningens midler i samsvar med Årsmøtets og vedtektenes bestemmelser. Det avgir årsberetning med regnskap i samsvar med Regnskapsloven og Standard for god regnskapsskikk, fremlegger budsjettforslag og arbeidsplan for neste år til årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll, som er undertegnet av angjeldende styremedlemmer.

Styret velger selv de komitéer, som styret mener er nødvendig for å gjennomføre foreningens formål, og fremlegger i Årsberetningen en komitéoversikt.

STYREMEDLEMMENES ANSVAR:

 • Leder: Juridisk og økonomisk ansvarlig, har signaturrett. Leder møtene, har ansvaret for kommunikasjon med eksterne parter, og ivaretar foreningen gode rykte. Det er leders overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styret jobber etter foreningens formål.
 • Nestleder: Leders stedfortreder. Ansvar for gjennomføring av årsmøtet.
 • Sekretær: Ansvarlig for innkalling til årsmøte, ordinær møteinnkalling, møtereferater og dokumentasjon av foreningens virksomhet. Økonomiansvarlig: Legge frem budsjetter og regnskap ved hvert årsmøte. Ansvarlig for oppfølging av alle økonomiske saker i hht til budsjett og formål, samt plikter å informere styret fortløpende om økonomibruken. Ansvar for bilagsføring og foreningens konti. Ved stemming over økonomiske investeringer trengs det et 2/3 flertall i styret.
 • Styremedlemmer: Styremedlemmene samarbeider for at foreningens arbeidsoppgaver blir gjennomført og i tråd med foreningens formål.
 • En av styremedlemmene utnevnes til arkivadministrator.

 

 • 6

ÅRSMØTET:

Årsmøtet er foreningens øverste organ, og det skal holdes innen utgangen av februar måned. Innkallingen skal være skriftlig og med 21 dagers varsel til medlemmene.
Årsmøtet behandler årsberetning med regnskap, styrets budsjettforslag, arbeidsplan for kommende år, andre foreliggende saker og fastsetter kontingent, og eventuelle styrehonorar.

Forslag, som skal behandles på årsmøtet, må leveres styret senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Medlemmene kan også stemme ved fullmektig, fullmakten må være skriftlig.

Årsmøtet velger et styre etter innstilling fra valgkomiteen, samt etter innstilling fra styret velges, en revisor og en valgkomite på tre medlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede. Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 • 7

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Styret fastsetter saksliste for Årsmøte. Den skal ha følgende faste punkter:

 • Valg av møteleder
 • Valg av 2 møtereferenter
 • Valg av 2 protokollunderskrivere
 • Valg av 2 stemmetellere
 • Regnskap revidert av revisor
 • Budsjett for kommende år
 • Styrets beretning
 • Virksomhetsplan for kommende år
 • Valg av styremedlemmer
 • 8

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når tre styremedlemmer eller 10 av foreningens øvrige medlemmer skriftlig forlanger det. Det er bare den/de saker som foranlediget det ekstraordinære årsmøtet som skal behandles.

 • 9

VEDTEKTSENDRINGER:

Endringer i foreningens vedtekter kan bare besluttes av Årsmøtet og med 2/3 f1ertall.
Forslag til endringer i vedtektene må leveres styret minst 14 dager før Årsmøtet.

 • 10

OPPLØSNING:

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av Årsmøtet der minst tretti medlemmer er til stede, og med 3/4 flertall. Representerer ikke disse så meget som 3/4 av de stemmeberettigede medlemmer av foreningen, må beslutningen for å være gyldig, innen 2 måneder gjentas med minst 3/4 av de avgitte stemmer i et nytt medlemsmøte.
Ved beslutning om oppløsning av foreningen bestemmer Årsmøtet hvorledes foreningens midler skal anvendes.

 

Vedtekter for Verneforeningen Gamle Drøbak rettet i henhold til referat fra årsmøtet den 15 mars 1984, og vedtak på ekstraordinært årsmøte 21. April 2004, årsmøte 16.2.05, årsmøte 4.3.2015 og 14.3.2018. Drøbak 21.3.2018 – Tore Erlandsen Drøbak xx.nn.2018 – NN