Veileder for tiltakshavere innenfor Arkitektonisk spesialområde

 

Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) får mange henvendelser og forespørsler om råd fra tiltakshavere innenfor Drøbaks arkitektoniske spesialområde. Vi setter pris på at de som før oppstart av eventuelle prosjekter ønsker å tilpasse utformingen til de regler og føringer som gjelder innenfor dette området. Det er helt i vår ånd.

Først må vi presisere at VGD må, som alle frivillige og ideelle organisasjoner, forholde seg til sine vedtekter samt de retningslinjer som gjelder for dens rolle i den offentlige forvaltning. Det er derfor viktig å presisere hva vi kan gjøre og hva våre begrensninger er. Det vil vi forsøke i det nedenstående.

Ringeplan 5

Vedtekter. Vårt formål er å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak samt å bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og videreført. Det skal vi gjøre ved bl. a. å drive opplysningsarbeid. Opplysningsarbeid må imidlertid ikke sidestilles med rådgivning. I dag er det ingen formuleringer i våre vedtekter som gir oss fullmakt til, eller som tilsier at vi skal være et rådgivende organ for eller samtalepartner med utbygger i enkeltsaker. Det vil også fra et prinsipielt ståsted være uheldig om vi går inn i en slik rolle. Det vil både skape en presedens og kunne skade foreningens integritet.

Offentlig forvaltning. I offentlig forvaltning har VGD nabostatus når det gjelder alle byggesaker innen vernesonen/antikvarisk spesialområde. Vi har med andre ord rett til å uttale oss om gjeldende byggesaker innenfor nevnte område.  Frogn Kommune står fritt til å legge våre uttalelser til grunn eller ikke.

Som nevnt skal VGD drive opplysningsarbeid. En del av denne virksomheten er å gi generelle råd om hvordan tiltakshavere bør gå fram mht fasadeendring i bygg innenfor det arkitektoniske spesialområde. En anbefalt fremgangsmåte er gitt i det nedenstående.

Mange av Drøbaks hus har eldre infrastruktur som basis for eksisterende bebyggelse. For å forsikre dere om at så ikke er tilfelle, bør dere sjekke dette med Riksantikvarens SEFRAK-register. SEFRAK ( «SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg») er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner  Matrikkelen. Dersom dere trenger mer informasjon om SEFRAK-bygg, kan dere ta kontakt med kommunen/byantikvaren.

Deretter vil vi anbefale å sjekke med Frogn Kommunes byggeskikksveileder (http://www.frogn.kommune.no/public/byggeskikkveileder/). Med byggeskikkveilederen ønsker Frogn kommune å øke folks generelle kunnskap om bygningskultur og skape interesse og forståelse for lokal byggeskikk. Veilederen er et praktisk hjelpemiddel for byggherrer, politikere og saksbehandlere i kommunen.

Som neste skritt anbefaler vi at dere tar kontakt med en arkitekt, gjerne gjennom arkitektforeningen, for å sikre at bygget får en utforming som er i tråd med de verdiene og retningslinjene som holdes i hevd i reguleringsbestemmelsene for antikvarisk spesialområde http://webplan.follokart.no/Planarkiv/0215/GjeldendeBestemmelser/086-2400_bestemmelser.pdf. Arkitekten vil også være behjelpelig med nødvendig søknad og nabovarselutsendelse. Etter å ha mottatt eventuell søknad, vil kommunen sende nabovarsel til VGD for uttalelse.

Vi håper at denne veiledningen er til hjelp for dere og Verneforeningen ønsker dere lykke til i det videre arbeid.

Mvh

VGD