Referat fra Årsmøte i Verneforeningen Gamle Drøbak 2013

Onsdag 6. mars 2013 kl. 1900 på Hospitalet.

Tilstede fra styret: Ivar, Tore, Thomas, Kari, Marianne, Terje, Birger, Klaus Forfall: Enzo, Pål. Medlemmer: 13. Tilsammen 21 temmeberettigede.

Dagsorden:
1. Innleding Leder Ivar Andreas Høivik ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten ommentarer.

2. Valg av ordstyrer og referent Ivar Andreas Høivik ble valgt til ordstyrer. Klaus Bareksten ble valgt til referent.
3. Styrets Årsberetning og regnskap samt budsjett for 2013
Årsberetning Ivar Andreas Høivik leste årsberetningen. I tillegg til denne ble det presisert at Låven nå hadde fått sin endelige adresse: Lindtruppbakken 16. Den er feilaktig blitt omtalt som Osloveien 16. Videre gjorde Ivar rede for status i DIVE-analysen og revisjon av Verneplanen for Drøbak etter spørsmål fra medlemmene. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Regnskap 2012 Kasserer Thomas Nielsen presenterte så regnskapet. Dette ble godkjent uten merknader.
Budsjett 2013 Kasserer Thomas Nielsen presenterte videre Budsjettet. Dette ble godkjent uten merknader.
4. Innkomne forslag Det var ikke innkommet noen forslag til behandling.
5. Valg Leder av valgkomiteen, Jan Kåre Øien presenterte valgkomiteens forslag. Valg ble foretatt som følger:
Leder:Ivar Andreas Høivik Gjenvalgt for ett år
Nestleder: Tore Erlandsen Ikke på valg
Sekretær: Marianne K. Ellefsen Ikke på valg.
Kasserer. Helge Hagerup Ny. På valg i 2014 Styremedlem: Birger Håheim Ikke på valg Terje Bakke Pettersen Gjenvalg for 2 år.
Kari Rosenkilde Ikke på valg. På valg i 2014
Vararepr.: Klaus Bareksten Ikke på valg
Pål Henry Engh Ikke på valg. På valg i 2014
Enzo Finger Ikke på valg. På valg i 2014
Valgkomite: Jan Kåre Øien Gjenvalgt for ett år. På valg i 2014
Da Tom Anzjøn ikke ønsket å fortsette i valgkomiteen, og det ikke lykkes å finne ny representant blant de fremmøtte, gav årsmøtet det nye styret fullmakt til å utpeke ny representant i valgkomiteen.

Komm. repr: Jørn Barkenæs Velges ikke av Verneforeningen Komm. vara: Bente K. Heiersjø Velges ikke av Verneforeningen
Revisor: LST Revisjon AS
Følgende komiteer og verv ble gjenvalgt.
Komitéer:
Teknisk utvalg: Ivar Andreas Høivik, Tore Erlandsen, Birger Håheim Webansvarlig: Tore Erlandsen Plakettkomm: Ivar Gudmundsen, Jürgen Kiehl, Herman Fuglu.
Materialforvalter: Odd Stavseng, Husvikveien 3. Tel: 64 93 37 17
Fotogruppe: Terje Bakke Pettersen, Nils Schjønsby, Kari Rosenkilde og Per-Willy Færgestad.
Kalendergruppe: Per Willy Færgestad og Jan Kåre Øien
Repr. i husstyret Varmbadet: Tom Anzjøn.
Leder Ivar Andres Høivik takket så for fornyet tillit og hevet den formelle del av årsmøtet.
————————————————————————
Etter årsmøtet fulgte servering.
– Jan Kåre Øien holdt et kåseri ledsaget av bilder og tegninger fra Drøbak.
– Ivar Andreas Høivik forestod utdeling av verneplaketten som for 2012 gikk til Jørnsebakken 15. Plakett og blomster ble tildelt eierne Gunn Lisbeth og Gjermund Krogstad og Sverre Christensen.
– Thomas Nielsen som gikk ut av styret etter 10 år som kasserer ble overrakt blomster og takket av for en utmerket jobb.
– Odd Stavseng ble utnevnt til nytt æresmedlem for sitt arbeid for og i Verneforeningen, samt sitt engasjement og kvalitetsmessig godt håndverk i ved restaurering av bygninger i Drøbak
– Den uformelle delen av årsmøtet ble så avsluttet etter at leder hadde svart på spørsmål vedr. aktuelle saker Drøbak, 7.mars 2013.

Klaus Bareksten / Referent