Referat fra årsmøte 2014 – Hospitalet 5. mars

– 27 medlemmer tilstede.

1. Innledning
Årsmøtet ble åpnet av formann Ivar Andreas Høivik som ønsket velkommen.

Innkallingen ble godkjent

2. Valg av ordstyrer og referenter 
Ordstyrer ble Ivar Andreas Høivik og referent ble 
Marianne K. Ellefsen.

3. Styrets årsberetning og regnskap for 2013 og
budsjett 2014
Ivar Andreas Høivik presenterte styret og tok en gjennomgang av årsmeldingen. Det ble bemerket at kommunens representanter ikke har stilt på møtene i styret. Det ble trykket 700 kalendere i år og vi har kun 80 i rest. Websiden skal fornyes i år, følg med på www.verneforeningen.no. Vi har i år gitt uttalelser i 13 byggesaker og det nye styret vil vurdere om vi skal offentliggjøre våre uttalelser på websiden vår. Det er bekymringsfullt at byggesaker behandles i kommunen i lang tid før vi får innsyn.
Helge Hagerup presenterte regnskap for 2013 God avkastning på fondet og godt balanserte utgifter ga oss et solid resultat. Revisors uttalelse ble lest opp og budsjett for 2014 ble gjennomgått. Regnskap 2013 og budsjett 2014 ble godkjent ved akklamasjon.

4. Innkommende forslag
Det var ingen innkommende forslag

5. Valg
Styret har i 2013 bestått av:
Leder: Ivar Andreas Høivik
Nestleder Tore Erlandsen
Sekretær: Marianne K. Ellefsen
Kasserer: Helge Hagerup
Styremedlemmer: Birger Håheim, Kari Rosenkilde,
Terje Bakke Pettersen
Vararep.: Klaus Bareksten, Pål Henry Engh, 
Enzo Finger
Kommunens rep.: Jørn Barkenæs
Vara: Bente K. Heiersjø
Revisor: LST Revisjon AS
Valgkomité: Jan-Kåre Øien og Tom Anzjøn

Verneforeningen Gamle Drøbaks styre 2014:

Leder: Ivar Andreas Høivik på valg for ett år
Nestleder: Tore Erlandsen på valg i 2016
Styremedlemmer: 
Terje Bakke Pettersen på valg i 2015
Kari Rosenkilde på valg i 2016
Birger Håheim på valg i 2016
Sekretær: Trudy Mørk Wollbraaten på valg i 2016 (Ny)
Kasserer: Helge Hagerup på valg i 2015
Vararep.:
Anne Schäffer på valg i 2015 (Ny)
Klaus Bareksten på valg i 2016
Enzo Finger på valg i 2016

Valgkomité: Det var ikke funnet noen medlemmer til valgkomiteen. Styret fikk fullmakt til å utpeke medlemmer av valgkomiteen og orientere medlemmene om resultatet. 
Kommunens rep.: Jørn Barkenæs
Vara: Bente K. Heiersjø
Revisjon: LST Revisjon AS

Leder og nestleder er valgt med signaturrett.

Etter årsmøtet viste Jan-Kåre Øien en billedserie om
Hva som har hendt i 2013.

Avslutningsvis oppfordres alle medlemmer til å sende oss sin e-postadresse slik at vi raskere kan sende ut nyhetsbrev o.l.

Drøbak 05.03.2014


Marianne K. Ellefsen