.

Dagsorden:                                                              Etter årsmøtet:
1. Innledning                                                                  Skjedd i Drøbak med lysbildeshow ved
2. Valg av ordstyrer og referent                                  Per Willy Færgestad
3. Styrets årsberetning og regnskap samt                Utdeling av årets verneplakett
budsjett 2016                                                                  Bevertning – kaffe og kringle
4. Innkomne forslag
5. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 19. februar 2015.
Sendes til e-post: post@verneforeningen.no

Årsmelding 2015

Styret 2015:
Leder:
Nestleder: Birger Håheim
Sekretær: Trudy Mørk Wollbraaten
Kasserer: Kari Rosenkilde
Styremedlemmer: Tore Erlandsen
Enzo Finger
Christian Eggen
Anne Schäffer
Terje Bakke Pettersen (første halvår)
Vararepresentanter: Vibeke Sorø
Mette Karina Thorp

Revisor: LST Revisjon AS

Komitéer:
Teknisk utvalg: Ivar Andreas Høivik, Tore Erlandsen, Birger Håheim
Webansvarlig: Tore Erlandsen
Facebookansvarlig: Trudy Mørk Wollbraaten
Plakettkomité: Ivar Gudmundsen, Jürgen Kiehl, Jan Herman Fuglu.
Materialforvalter: Odd Stafseng, Husvikveien 13. Tel: 64 93 37 17
Fotogruppe: Kari Rosenkilde, Per-Willy Færgestad, Terje Bakke Pettersen (1/2 år)
Kalendergruppa: Jan-Kåre Øien, Per-Willy Færgestad
Bokgruppen: Jan-Kåre Øien, Per-Willy Færgestad, Anne Schäffer, Enzo Finger, Kari Rosenkilde
Badeparken-gruppen: Enzo Finger, Anne Schäffer, Trudy Mørk Wollbraaten, Mette K. Thorp
Verneplanen: Ivar Andreas Høivik
Skilt: Birger Håheim, Enzo Finger
Repr. i husstyret Varmbadet: Tom Anzjøn.
Aktiviteter
Det har vært avholdt 9 styremøter. Valgkomitéen har ikke lykkes med å finne en ny styreleder, dette har preget verneforeningens arbeide denne perioden. Fordi den fordelaktige fondsplasseringen av foreningens midler opphørte i 2015, er inntektene redusert. Dette har fått konsekvenser og er også en av årsakene til at aktivitetsnivået har vært lavere. Styret har diskutert plassering av verneforeningens fond, og dette har vært tidkrevende. Vi har også brukt tid på å komme frem til en ny avtale med Follo Museum om fotosamlingen, bruk av gammel server/ny server, og spørsmål rundt arbeidet med digitalisering av bildene.

Det ble arrangert 1 guidet tur i Drøbak v/Kari Rosenkilde.
Ett medlemsmøte i Varmbadet i anledning Trudy Mørk Wollbraatens utstilling “borte”.

Fotogruppa:
Det arbeides med ny avtale med Follo Museum. I januar 2016 er det 599 digitaliserte bilder i “BILDEARKIV” og 165 “TIL REGISTRERING”, av en samling på ca. 6000 bilder. VGD har også i 2015 fått donasjoner av bilder fra bebyggelsen i Gamle Drøbak bla. fra Svein Qvammens arvinger.

Web-siden:
Det har også dette året vært arbeidet med å videreutvikle vår webside med adresse: www.verneforeningen.no. Hele web-stedet er nå oppgradert med ny lay-out og med nytt web-publiseringsverktøy. Aktuelle saker blir lagt ut på området NYHETER. Møter og arrangementer ligger på området AKTIVITETER. Siden kan nå stå som et godt vindu for foreningens arbeide og tilbud til Drøbak og Frogns beboere. Stor takk til Julius Mørk og Tore Erlandsen som har utført arbeidet. Siden inneholder utover mye informasjon, også en postkasse som medlemmer og andre oppfordres til å bruke. Pr januar 2016 ligger det 202 innlegg og 22 sider på web-siden. Antall visninger svinger kraftig mellom ca. 190 en dag og ca. 40 en annen dag. Alt i alt – svært god interesse. Vi mottar gjerne bidrag til stoff og bilder på post@verneforeningen.no.

Låven:
Alle årets styremøter har vært avholdt på låven i Lindtruppbakken 16, tidligere Osloveien 16. Der har Verneforeningen sitt arkiv av gamle dokumenter, bilder, bøker og kalendere. I underetasjen er det lager for gamle bygningsartikler som vi selger til de som ønsker å benytte originale gamle vinduer eller taksten og lignende.

“Det blå rommet”:
Dette rommet i annen etasje på Hospitalet var i mange år en ekstra “stue” for alle brukere av Eldresenteret. Verneforeningen pusset i 1970-årene opp rommet på dugnad og med midler fra Riksantikvaren, og innredet det med våre møbler og inventar, deriblant Anton Thoresens hammerklaver som var en gave til Verneforeningen fra hans arvinger. Rommet ble for en tid siden tatt til kontor for Frivillighetssentralen. Det brukes nå som kontor. Vi har hatt møter med Frogn kommune, for å diskutere hva som skal skje med rommet fremover og resten vårt inventar som er i rommet og på huset. Det er foreløpig ingen løsning på dette så vi ønsker i samarbeid med giverne å se om det finnes et passende sted for inventaret på Follo Museum og om det kan finnes midler til restaurering av klaveret. Musikkmaskinen som også står på Hospitalet vil bli flyttet til våre utstillingsrom på Varmbadet.

Byggesaker:
Verneforeningen har i 2015 mottatt færre byggesaker til uttalelse enn tidligere år. En årsak til dette kan være at det har vært lang behandlingstid for byggesaker i kommunen og at saker er stilt i bero pga. arbeidet med revideringen av verneplanen.

Det er avgitt uttalelser til følgende saker:
-Kroketønna 5
-Hagenbakken 17
-Damveien 15
-Seimbakken 17
-Sundebrygga
-Buggebakken 10
-Niels Carlsens gt. 43c
-Sorenskriver Ellefsens vei 7
-Storgata 37-39
-Johanne Dybwads vei 1
-Bentsebakken 3
-Gulliksbakken 13

Arbeidet i Styret har i 2015 har ellers vært konsentrert om to større saker:
– Arbeidet med å revidere ”Verneplanen”
– Uttalelser til Thons planer om utbygging av Lehmannsbrygga

Kalendergruppa:
Kalenderen for 2016 er trykket i 800 eksemplarer og selges for kr 140.- på salgsstedene. Det ble i 2015 trykket et opplag på 700 stk. og solgt i ca. 650 eksemplarer, som ga overskudd slik det fremgår av regnskapet. Årets kalender er skrevet og samlet av Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien som før. Design av Goffin reklame as. Tema er gamle tapeter, funnet i Drøbak. Årets gamle bilder i kalenderen var tatt av henholdsvis Øyvind Pettersen (Joar Foto), Svein Qwammen, 8 stk. (Her må nevnes at Oktober-bildet er tatt av Øyvind Pettersen (Joar Foto), og ikke av Svein Qwammen som det står i kalenderen), Evy Østreng og Odd Folkvord. Verneforeningen Gamle Drøbak takker for at vi har fått tilgang til disse verdifulle minnene som alle bærer på historier om vår fortid. Fra 2014 skal foreningens styre ta seg av distribusjon og fakturering, og i 2015 har distribusjonsgruppen bestått av Kari Rosenkilde, med noe bistand fra Jan Kåre Øien.

Facebook-siden:
Trudy Mørk Wollbraaten (webmaster) og Anne Schäffer har opparbeidet en aktiv facebook-side, med saker, møter, fotos og annet relevant stoff blir lagt ut. I år vil vi særlig trekke frem vårt arbeide i forbindelse med valget 2015. Vi laget en facebook-enquete der de politiske partiene (ordførerkandidatene) svarte på spørsmål om vernesaker i Drøbak. Vi fikk tusenvis av treff før valget, og enqueten fra Verneforeningen ble en ”snakkis”. Facebook-siden vår har vakt stor interesse, og har nå over 700 medlemmer. Til tross for at vi har begrenset billedmateriale, har det vært tusenvis av treff hver gang vi har lagt ut hyggelige eller kontroversielle saker eller fotografier. Facebook-siden er en suksess.

Bokgruppen:
Prosjektgruppen har hatt to møter, hvor det ble diskutert målgrupper, omfang, innhold og format. Gruppen diskuterte en mulig serie av bøker med ulike områder av Drøbak som utgangspunkt. Historier knyttet til bygninger og/eller områder, bruk av illustrasjoner og fotografier. Også evt. samarbeidsformer med andre foreninger og alternative finansieringsformer. Stemningen i gruppen var meget positiv og sprudlende, med mange gode innspill, men pga. foreningens usikkerhet i årets økonomi ble prosjektet foreløpig lagt på is.

Stier/skilt:
Klaus Bareksten utførte i 2013 et stort arbeid med kartlegging av stiene i Vernesonen. Hvilke stier trenger en oppgradering eller bedre merking, hvilke er kanskje blitt overflødige og har det evt. kommet til nye? Resultatet ble presentert på et åpent møte i september 2013 med god deltagelse og debatt. Et kartleggingsnotat er levert til kommunen som bidrag til arbeidet med revisjon av verneplanen. Verneforeningen sendte samtidig et forslag til Frogn Kommune om nye stier som bør skiltes og opparbeides. Dessverre uten svar pr. utgangen av 2015. Derimot har vi fått forslag fra Byantikvaren om merking av en sti ned til Båthavna. Styret har støttet dette og det er besluttet å bekoste produksjon av 2 stk. skilt for stien ved Fiskerkroken som kommunen nå skal rydde for allmenn ferdsel. Frogn kommune er ansvarlig for oppsetting av skiltene. Det har blitt foreslått at stien får navnet «Bernhard Magnussens sti» for å hedre hans lokalhistoriske arbeide. Det er også besluttet å bekoste produksjon og oppsetting av kulturhistoriske skilt på Hospitalet og Storgt. 1.

Utstillingen: ”Under fremmet åk”
Alle ordførere i Norge fikk i januar 2015 et brev fra Klima- og Miljødepartementet/Riksantikvaren med oppfordring om å ha ekstra fokus på krigens kulturminner dette året, for å markere 75 år siden okkupasjonen og 70 år etter frigjøringen. Utstillingen er et av Frogn kommunes bidrag til 75-årsmarkeringen av krigsutbruddet i Norge, 7. april 1940. Dagen da en av krigens viktigste hendelser utspant seg i Drøbaksundet, rett utenfor stuedøren til innbyggerne i Drøbak. Utstillingen forsøkte å vise noen av sidene ved «krigens hverdag» og de utfordringer folk flest hadde i de fem årene krigen varte. Utstillingen har fått navnet «Under fremmed åk», og ble vist i “Herrebadet” i Badeparken i sommer, før den ble flyttet til Follo museum på Seiersten. Frogn kommune v/byantikvaren tok i januar initiativ til å danne en prosjektgruppe som besto av Frogn historielag, Verneforeningen gamle Drøbak, Follo Museum, Oscarsborg Venner og Frogn kommune ved biblioteket, kultursjefen og byantikvaren. Verneforeningen Gamle Drøbak bidro i vesentlig grad med gjennomføringen av utstillingen (faktainnhenting, billedresearch, utstillingsdesign).

Badeparken-gruppen:
Vi har lest gjennom Frogn kommunes Skjøtselsplan av 2013, og har sendt våre kommentarer.
Dessverre har vi ikke mottatt svar per dags dato (26.januar 2016). Verneforeningen Gamle Drøbak sendte en påminnelse til Frogn kommune og ba om svar. Dette brevet (skrevet den 4.januar 2016), er ennå ikke besvart. Verneforeningen Gamle Drøbak har derfor bedt en politiker i Frogn Kommune, Sylvi Ofstad Samstag om å ta dette opp i en interpellasjon i neste kommunestyremøte.

Våre primærspørsmål har vært:
1) Hvor mye kostet Skjøtselsplanen? Hvem utarbeidet den?
2) Hvorfor er det bestilt enda en Skjøtselsplan? Hva vil denne koste?
3) Finnes det en vedlikeholdsplan?
4) Hvorfor er det så store kostnader forbundet med den utarbeidede planen (bl.a. annet utskiftning av alle de faste benkene?)
5)Vedr. Minnelunden: Hvorfor er de foreslåtte planene for utarbeidet så kostbare?
Har Frogn kommune vurdert design/plan laget av en lokal designer. Sendt til Liv Lund Nygård, uten at det har blitt bekreftet mottagelse.

Handlingsplan/aktiviteter for medlemmer:
For de som gjerne følger med på internett; Skriv www.verneforeningen.no og videre klikke på “FOTO OG VIDEO” og “BILDEARKIV”. Det er samlet inn materiale fra gamle kalendere og andre kilder digitalt. Vi har mye bilder som må skannes så de som har tid, innsikt og lyst til å gjøre en innsats kan sende epost til post@verneforeningen.no.
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.
Drøbak, 10. februar 2016.

Styret
Adresse: Lindtruppbakken 16, 1440 Drøbak
Tlf./Fax: 99 26 26 49
mail: “post@verneforeningen.no”
Web: www.verneforeningen.no